#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
5 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2556
สถานที่
ห้องประชุม สวท.

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียง
English For Radio Broadcasting

ายจรูญ ไชยศร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียง (English For Radio Broadcasting)” ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยมี รศ.กุสุมาลย์ รัชตะนันท์ เป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมครั้งนี้

ายจรูญ ไชยศร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ได้จัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร ในการพัฒนาการผลิตรายการวิทยุให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน อันจะทำให้การกระจายเสียงภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมแพร่หลายในกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย มากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ฟังต่อไปในอนาคต

ารฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ระยะเวลา ๓๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยมี รศ.กุสุมาลย์ รัชตะนันท์ ผู้อ่านข่าวภาคภาษาอังกฤษ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงเรียนจิตรลดา) เป็นวิทยากร

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter