การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สวท.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
26-27 สิงหาคม 2556
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานพัสดุ" โดยนายสามารถ แสงรินทร์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มระเบียบว่าด้วยการพัสดุ สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ โดย นางพิศมัย ศิวายพราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สวท. และ นางอนงค์ จันทะจร หัวหน้างานพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ สวท.

วันที่ 27 สิงหาคม 2556 การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ และ สื่อวิทยุกับการประชาสัมพันธ์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน" โดยนางสาวศุภวรรณ สัจจพงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สนผ. และ นางสาวจิระวรรณ ตันกุรานันท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สนผ.

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter