กปส. ร่วมกับ สนง.กิจการสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์กวางสี
จัดงานแสดงดนตรี และวัฒนธรรม “ดนตรีมิตรภาพไทย-จีน 2014”

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
27 มิถุนายน 2557
สถานที่
สถานีวิทยุโทรทัศน์กวางสี
มณฑลหนานหนิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดนตรีมิตรภาพไทย-จีน 2014

รมประชาสัมพันธ์ โดยร่วมกับ สนง.กิจการสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์กวางสี จัดงานแสดงดนตรี และวัฒนธรรม “ดนตรีมิตรภาพไทย-จีน 2014” ตามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ( MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการกระจายเสียงและภาพ ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 20.00-22.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กวางสี มณฑลหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน จากบันทึกความตกลง (MOU) ที่ได้มีการจัดท าขึ้นระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์แห่งกวางสี ( GARFT) จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมไทย-จีนกวางสี ดังกล่าว ต่อเนื่องรวม 4 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อปี 2555 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการตามข้อตกลง ( MOU) ระหว่างหน่วยงานทั้งสองอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 นี้ กรมประชาสัมพันธ์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ได้จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีระหว่างไทยและจีนกวางสี ครั้งที่ 5 ขึ้น ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กวางสี นครหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ชื่อว่า “ดนตรีมิตรภาพไทย-จีน 2014” เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยน และเผยแพร่การแสดงดนตรีและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป การแสดงดนตรีและวัฒนธรรมไทย-จีน ภายใต้แนวคิด “ความงดงามแห่งปี 2014” ซึ่งประกอบไปด้วย ความงดงามของ ประชาชน ทัศนียภาพ ตลอดจนความสัมพันธ์อันงดงามระหว่างสองประเทศ โดยการแสดงครั้งนี้จะประกอบไปด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมและดนตรีของคณะศิลปินชื่อดังของไทยและมณฑลกวางสี โดยฝ่ายไทยได้น าคณะนักดนตรี นักแสดง และนักร้องชื่อดังเข้าร่วมแสดงในงานดังกล่าว ได้แก่ ซานิ AF6, เก่ง The Voice, ณัฐ ศักดาทร และ ลูกหว้า พิจิกา ส าหรับกวางสีได้นำศิลปิน รุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่กล่าวขานในความสามารถ ได้แก่ วาง เสียวหมิ่น, ซุนเซียวเหล่ย, จางเชื่ยนหวิน, จ้าวเหวิน และ จู ถิงถิง
การแสดงดนตรีและวัฒนธรรมไทย-จีนกวางสี “ดนตรีมิตรภาพไทย-จีน : ความงดงามแห่งปี 2014” จะมีการบันทึกเทป และเผยแพร่ทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์กวางสี และทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ชมของ ทั้งสองประเทศได้รับชมความงดงามของการแสดง และความสัมพันธ์อันงดงามระหว่างไทยและจีนต่อไป ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ / ข่าว ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ / ภาพ

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter