ส่วนบริหารการดนตรี

ส่

วนบริหารการดนตรี มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างสรรค์และผลิตงานเพลง ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาดนตรีไทย ดนตรีสากล ให้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่นโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและองค์กร อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย จัดฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านวิชาการดนตรีและขับร้อง จัดแสดงดนตรีเพื่อประชาชนและเยาวชน สนับสนุนการผลิตรายการและสปอต ตลอดจนดูแลและจดทะเบียนลิขสิทธิ์ รวมทั้งการรวบรวมผลงานเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ และเพลงอื่นที่เป็นสมบัติของกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยฝ่ายต่างดังนี้

  • ฝ่ายดนตรีสากล
  • ฝ่ายดนตรีไทย
  • ฝ่ายประสานการผลิตสื่อดนตรีและคลังเพลง
ผอ.สบด ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารการดนตรี

ชัยพร ทับพวาธินท์

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter