โครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น รายการ “รัฐสภาของเรา”

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
12 พฤศจิกายน 2556
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

โครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น รายการ “รัฐสภาของเรา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหาร โครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น รายการ “รัฐสภาของเรา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๖ เพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานโครงการ ฯ ตามกรอบตัวชี้วัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แผนการดำเนินงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การลงพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘ เพื่อประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการผลิตรายการการ ฯ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๒ สวท. โดยมี นายจรูญ ไชยศร ผอ.สวท. และ นางบุษกร วรรธนะภูติ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สวท., ผอ.สปข.๑-๘ ร่วมกับ คณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter