ส่วนเทคนิค

ส่

วนเทคนิค มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ควบคุม กำกับดูแล สนับสนุนงานด้านช่างเทคนิคในความรับผิดชอบ เพื่อให้ภารกิจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ สามารถตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล ได้เป็นอย่างดี โครงสร้างการบริหารจัดการของส่วนเทคนิค ประกอบด้วย 6 ฝ่าย

  • ฝ่ายช่างห้องส่งวิทยุกระจายเสียง
  • ฝ่ายช่างเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 1
  • ฝ่ายช่างเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 2
  • ฝ่ายพัสดุช่างและบำรุงรักษา
  • ฝ่ายช่างถ่ายทอดและเชื่อมโยงสัญญาณ
  • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดตั้งเป็นการภายใน)
ผอ.สทน รักษาการผู้อำนวยการ ส่วนเทคนิค

สหัส ใจมั่น

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter