ส่วนกระจายเสียงในประเทศ

ส่

วนกระจายเสียงในประเทศ (สจน.)
1. บริหารจัดการการกระจายเสียงภาคในประเทศ
2. ศึกษา วิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อวางแผนและจัดทำผังรายการหลักและผังรายการประจำวัน
3. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการผลิตและเผยแพร่สื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ
4. วางแผนและประสาน สวท.ภูมิภาคเพื่อร่วมกันผลิตรายการเฉพาะกิจในภาวะวิกฤตและเหตุการณ์สำคัญๆ
5. วิเคราะห์ความสำคัญของภารกิจการถ่ายทอดเสียงและดำเนินงานถ่ายทอดเสียง
6. วางแผนและประสานงาน

ผอ.สจน. ผู้อำนวยการ ส่วนกระจายเสียงในประเทศ

จิระวรรณ ตันกุรานันท์

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter