ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
1.จัดทำแผนงาน คำของบประมาณ และจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด
2.รวบรวมและรายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วนและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและโครงการ
3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งภายในและภายนอก
4.รับผิดชอบดำเนินการ การศึกษาดูงาน การรับนักศึกษาเข้าฝึกทักษะภายในส่วน/ฝ่าย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ผอ.สผป ผู้อำนวยการ
ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

สุรศักดิ์ จำลองกุล

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter