ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ

ส่

วนกระจายเสียงต่างประเทศ มีหน้าที่ในการกำกับดูแล จัดทำนโยบาย วางแผนการกระจายเสียง และผลิตรายการ ตลอดจนดำเนินการกระจายเสียงเพื่อกลุ่มเป้าหมายชาวไทยในต่างประเทศและชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เป็นศูนย์กลางในการบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลรายการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับนานาประเทศ โดยยึดหลักการประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงของชาติเป็นหลัก โครงสร้างการบริหารจัดการของส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ ประกอบด้วย 4 กลุ่ม

  • กลุ่มภาษายุโรป 1
  • กลุ่มภาษายุโรป 2
  • กลุ่มภาษาเอเชีย 1
  • กลุ่มภาษาเอเชีย 2
ผอ.สจต ผู้อำนวยการ ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ

วลีรัตน์ สาครพันธ์

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter