คณะผู้บริหาร

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หน่วยงานอยู่ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดการโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 10 ส่วนงาน ในการควบคุมของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

  • ส่วนกระจายเสียงในประเทศ
  • ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ
  • ส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว
  • ส่วนผลิตรายการ
  • ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
  • ส่วนเทคนิค
  • ส่วนบริหารการดนตรี
  • สถานีวิทยุเครื่องส่ง 1000 กิโลวัตต์
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา
ผอ.สวท. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

นางจรรยา อัมหิรัญ

ผอ.สผร ผอ.ส่วนกระจายเสียงในประเทศ

นางวโรกาส มังกรพิศม์

ส่วนกระจายเสียงในประเทศ
ผอ.สจต ผอ.ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ

นางวิไลลักษณ์ รุ่งสมัย

ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ
ผอ.สวศ ผอ.ส่วนผลิตรายการ

สิบเอกเตชินต์ มัชฌันติกะ

ส่วนผลิตรายการ
ผอ.สสข ผอ.ส่วนบริหารการดนตรี

นางภิปราย จิมีสิก

ส่วนบริหารการดนตรี
ผอ.สจน ผอ.ส่วนเทคนิค

สหัส ใจมั่น

ส่วนเทคนิค
ผอ.สทน ผอ.สถานีเครื่องส่งวิทยุ 1000 กิโลวัตต์
ผอ.ส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว
ผอ.สผป ผอ.ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
ผอ.สจน ผอ. สวท. เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
ห.ฝบห ห.ฝ่ายบริหารทั่วไป

อัจฉราวรดี ชายวงศ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผอ.สวศ ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอานนท์ แนบบุญ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter