ส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว

ส่

วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว
1.บริหารงานข่าวตามนโยบายรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธ์
2.ผลิตและเผยแพร่ข่าวประจำวัน แบ่งเป็น ข่าวภาคหลัก 4 ภาค ออกอากาศเวลา 07.00น./ 12.00น./ 19.00น./ 20.00น. และข่าวต้นชั่วโมง 13 ภาค เริ่มเวลา 16.00น. ถึง 01.00น.
3.ผลิตและเผยแพร่รายการข่าว ประกอบด้วย สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สารคดีเชิงข่าว รายการพิเศษ ออกอากาศในข่าวภาคหลัก และร่วมผลิตรายการหมุนตามวัน จันทร์-ศุกร์
4.ควบคุมดูแลการออกอากาศ สวท. เอฟ.เอ็ม. 97.00 มฮ.”สถานีข่าวคุณภาพ”
5.ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผอ.สสข ผู้อำนวยการ ส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว

จำลอง อนันตสุข

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter