การอบรมหลักสูตร“วิทยุกระจายเสียงระบบ Digital”

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
25-27 มิถุนายน 2557
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ผอ.สวท.เปิดการอบรมหลักสูตร "วิทยุกระจายเสียงระบบ Digital"

างพิชญา เมืองเนาว์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ผอ.สวท.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ “วิทยุกระจายเสียงระบบ Digital” ณ ห้องฝึกอบรมส่วนเทคนิค สวท. เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีการส่งกระจายเสียงระบบดิจิตัล ระบบ DAB+ อันเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการกระจายเสียงในอนาคต โดยการอบรมดังกล่าว นายชวลิต ศรีราษฎร์ ผู้อำนวยการส่วนเทคนิค (ผอ.สทน.) ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการฯ ก่อนที่ประธานจะกล่าวชื่นชม ให้กำลังใจ และมอบแง่คิดในการเตรียมพร้อมและการทำงานแก่ผู้เข้าอบรม พร้อมกันนั้น ผอ.สวท. ได้ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก และสร้างขวัญกำลังใจที่ดี

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter