นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สวท.รับรางวัล ตาราอวอร์ด ครั้งที่ 2

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
31 ตุลาคม 2556
สถานที่
เสถียรธรรมสถาน

นางสาวนุชรัตน์ ชาวชายโขง นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ รับรางวัล "ตาราอวอร์ด" ปี 2

างสาวนุชรัตน์ ชาวชายโขง นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ผู้ดำเนินรายการชั่วโมงสุขภาพ ทางคลื่น เอ. เอ็ม. ๘๓๗ กิโลเฮิรตซ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ รับรางวัล "ตาราอวอร์ด" ปี ๒ รางวัลสำหรับคนปลุกหัวใจสังคมด้วย “หัวใจโพธิสัตว์” เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องผู้บำเพ็ญประโยชน์ มีคุณธรรมเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตที่ดีงาม และเกื้อกูลเสียสละเพื่อสังคมและประเทศชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เสถียรธรรมสถาน โดย นายจรูญ ไชยศร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ผอ.สวท.)มอบหมายให้ นางนุชริน กลิ่นละออ เป็นผู้แทนมอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

างสาวนุชรัตน์ ฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจ ที่ได้ทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งรายการที่ตนเองจัดอยู่ เป็นรายการเพื่อสุขภาพ จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและตนเองก็ได้ปฎิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ

ด้
านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน และสาวิกาสิกขาลัย กล่าวถึงการจัดงานมอบรางวัล "ตาราอวอร์ด" ในปีที่ ๒ ว่า จากความมุ่งมั่นกว่า ๒๕ ปีของเสถียรธรรมสถาน คือการนำธรรมะมาสู่สังคมในทุกช่วงวัยของชีวิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนให้มีความตระหนักรู้ในการทำความดี การเป็นผู้ให้ ทำให้เกิดรางวัล ตาราอวอร์ดนี้ขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูผู้เสียสละตนเพื่อสังคม ด้วยหัวใจของการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง จำนวน ๙๙๙ รางวัล ทำให้เรามองเห็นว่าในทุกสังคม ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ทุกอาชีพ ยังมีคนทำความดีอยู่อีกมากที่ควรได้รับการยกย่องเชิดชู เพื่อให้เกิดสังคมของการชื่นชมคนทำดี เพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นแบบที่จะช่วยปลุกกระแสการทำความดี และการเป็นผู้ให้ในโอกาสต่อไป

ารมอบรางวัลตาราอวอร์ดครั้งนี้ มีความพิเศษตรงที่สถานที่การมอบรางวัลเป็นถ้ำพระอารยตารามหาโพธิ์สัตว์หมื่นพระองค์ ถ้ำซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ ๒๑ ปาง และยังเป็นสถานที่สำหรับการทำสมาธิภาวนา ภายในถ้ำปิดด้วยทองคำ และจำลองบรรยากาศให้เหมือนอยู่ในครรภ์มารดา เข้ามาสัมผัสแล้วเกิดความอบอุ่นปลอดภัย พร้อมเข้าถึงหัวใจของการเป็นแม่ หัวใจของโพธิสัตว์อย่างแท้จริง

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter