สวท.ศึกษาดูงานด้านผลิตรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ยูนนาน

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
22-27 กันยายน 2556
สถานที่
สถานีวิทยุโทรทัศน์ยูนนาน นครคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายจรูญ ไชยศร ผอ.สวท. นำคณะเจ้าหน้าที่ สวท.เดินทางศึกษาดูงานด้านผลิตรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ยูนนาน นครคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22-27 กันยายน 2556 ตามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์ยูนนาน

ากบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์ยูนนาน ที่ได้กำหนดให้มีการเดินทางเยือนระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อศึกษาดูงานด้านผลิตรายการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับ โดยครั้งนี้เป็นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ของคณะเจ้าหน้าที่ สวท. ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22-27 กันยายน 2556 นำโดย ดร.จรูญ ไชยศร ผอ.สวท. โดยมี นายฉิน ซิ่นกัง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ยูนนานและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

นการศึกษาดูงานดังกล่าว นายฉิ่น ซิ่นกัง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ยูนนาน ได้บรรยายสรุปและนำคณะฯ ศึกษาดูงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงยูนนานด้วยตนเอง และได้นำชมพิพิธภัณฑ์สถานีวิทยุยูนนานซึ่งได้มีการจัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์ และจำลองเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการกระจายเสียงของสาธารณรัฐประชาชนจีนไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือกันถึงการดำเนินงานด้านวิทยุกระจายนเสียงภายใต้บริบทของแต่ละประเทศ โดยทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ยูนนานได้มีการบันทึกเป็นเอกสารทางวิชาการและขอความร่วมมือทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการจัดส่งข้อมูลทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสื่อของประเทศไทย ให้กับทางสถานีวิทยุยูนนาน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการด้านสื่อสารมวลชนของตนต่อไป

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการศึกษาดูงานด้านผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแล้ว ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ยูนนาน ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ สวท. เดินทางศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม ณ เมืองมรดกโลก ต้าหลี่และลี่เจียงด้วย

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
page counter